Loading...

ประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวิดีโอ (Video Analtics)”

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมปรีดี พนงยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบวิเคราะห์ภาพจากกล้องวิดีโอ (Video Analtics)”

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกอินทผลัมแก่บุคลากรการเกษตรของไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกอินทผลัมแก่บุคลากรการเกษตรของไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม (บร.) 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Activities
Food Sci ประชุมหารือร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Sci) ให้การต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดี รับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน PACCON 2020

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ร่วมพิธีรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดงาน "Pure and Applied Chemistry International Conference" ในปี 2020 (PACCON 2020) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วิสัยทัศน์

บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างมูลค่าธุรกิจ  จากการเรียนการสอน วิจัย และบริการสังคม

งานวิจัย

งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครพนักงาน

ข่าว

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)