ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา SCI-TU ที่ได้รับรางวัลติดดาวระดับ 5 ดาว (ผลงานที่มีการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่โดดเด่น) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566

7 ก.พ. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

.

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา SCI-TU
ที่ได้รับรางวัลติดดาวระดับ 5 ดาว (ผลงานที่มีการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่โดดเด่น)

หัวข้อ “ชุดเครื่องประดับจากเส้นด้ายเศษเหลือ”

โดย

1. นายพอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิ
2. นางสาวพัธานันท์ สุนาวงศ์
3. นางสาวพิมพ์มาดา ฤทธิลัน
4. นางสาวอุษณียาภรณ์ ลุนกำพี้
5. นายชุติวัต ไกรภพ
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ ดร.ธนิกา หุตะกมล

ในงานกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์”
ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค