คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนวิจัยวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2564

2 ต.ค. 2020 | ข่าวทุนวิจัยภายใน, ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถดูประกาศเปิดรับสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัย (ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอได้ที่ คลิกที่นี่) จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณเนตรนภัส  จันทร์พ่วง หรือ คุณรุจิพรรณ์  จินดาธรรม งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563