คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

21 มิ.ย. 2024 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCI TU) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณแอนดรูว์ นิสเบ็ท Country President, Thailand บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณสุภัทรา ปิวรบุตร Head of Human Resources บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นพยาน

ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีผู้บริหาร SCI TU คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เข้าร่วมงานด้วย

บันทึกข้อตกลงนี้ เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะการทำงานของนักศึกษาให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในอนาคต อีกทั้งยังก่อให้เกิดการร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนการจ้างงานแก่นักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา มีการวางแผนการศึกษา การฝึกอบรม และการติดตามผลร่วมกัน