คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563

30 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 28 กันยายน 2564 รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี ทีมบริหาร และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน รศ.ดร.รัฐพล อาษาสุจริต และ อ.ดร.ปวลี เนียมถาวร ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะฯ นำจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนามาปรับใช้ในการพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศต่อไป