คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

1 มี.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์