คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน SCI-TU“ออกค่ายอาสาพัฒนาฯ”โรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

10 ส.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน SCI-TU ออกค่ายอาสาพัฒนาฯ โดยการนำความรู้ที่จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ที่ชำรุดอยู่ให้กับโรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ใช้ได้และสามารถนำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

.