ตัวแทนทีมอาจารย์และนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ได้จัดแสดงผลงานในงาน “Organic Day”

11 ก.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตัวแทนทีมอาจารย์และนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ได้จัดแสดงผลงานในงาน “Organic Day”

ซึ่งเป็นนิทรรศการด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจมธ. ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลงานของคณาจารย์ที่เกิดขึ้นจากการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ. และมีการออกร้านของ Bake at Dome และการแนะนำข้อมูลของศูนย์ Sensory Test ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน