เปลี่ยนภาษา:  English

การสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ดูข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

การสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบให้มีการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบโอกาสและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือจากโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการสมัคร
ระหว่างวันที่ 3 – 10 มีนาคม 2564

2. จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
จำนวนทุนกล้ายูงทอง รวม 10 ทุน
ระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

3. วงเงินและรายการค่าใช้จ่าย
ปีการศึกษาละไม่เกิน 100,000 บาท/หนึ่งทุน

ส่งเอกสารสมัครได้ ระหว่างวันที่ 3 – 10 มีนาคม 2564 ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ