ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

27 ก.พ. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง