ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลเพื่อพัฒนาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ เสมือนในเมต้าเวิร์ส ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง