ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบคุณสมบัติทางเสียงของวัสดุดูดซับเสียงและค่าความสามารถในการ ป้องกันเสียงของวัสดุ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง