ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์แบบตั้งโต๊ะ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

2 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง