ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องสเปคโตรฟลูออโรมิเตอร์พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง