ประกวดราคาซื้อชุดแยกและวิเคราะห์สารอินทรีย์และชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคการโคจรของสารในตัว วิเคราะห์ชนิดควอดรูโพลเดี่ยว ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง