ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดผิวชิ้นงานแบบจานคู่ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง