ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและเขย่าสําหรับหลอดทดลองขนาดเล็กและเพลท ตําบล คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.พ. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง