ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโหมด ตําบลปงยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ก.พ. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง