ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณธาตุในดินและใบพืชแบบพกพา ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง