ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดซับของน้ําในอาหาร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มี.ค. 2024 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง