เปลี่ยนภาษา:  English

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการคณะฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้