ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ( ป.ตรี ภาคปกติ) ที่ประสงค์จะเทียบคำอธิบายรายวิชาและโอนหน่วยกิต

2 มิ.ย. 2022 | ข่าวการรับเข้าศึกษา, ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ( ป.ตรี ภาคปกติ) ที่ประสงค์จะเทียบคำอธิบายรายวิชาและโอนหน่วยกิตในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ทั้งนักศึกษาเก่า มธ. และ นักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยอื่น 

ให้ยื่นคำร้องและเอกสารแนบมายังงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ภายในรอบที่กำหนด ทั้งสิ้น 2 รอบ ดังนี้        

รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิ.ย.65        
รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 – 31 ส.ค.65  

โดยขอให้เตรียมเอกสารต่างๆ ส่งมายังงานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทย์ฯ ดังนี้        

1. คำร้องทั่วไป ไฟล์อยู่ที่ www.sci.tu.ac.th  เลือกเมนู “นักศึกษา” และเลือก “แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป”  (ให้ระบุว่าต้องการโอนวิชาอะไรบ้าง จำนวนกี่หน่วยกิต และวิชานั้นได้เกรดอะไร (ห้ามต่ำกว่าเกรด C) หากเป็นนักศึกษาเก่าของ มธ.ต้องศึกษาจากคณะ/สาขาเก่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน) และไม่เคยถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา จากนั้นให้หัวหน้าสาขาวิชาปัจจุบันของนักศึกษาลงนามมาในคำร้องด้วย        
2. หลักฐานการลาออกจากที่เดิม        
3. เอกสาร/ตำราเรียน หรือ คำอธิบายรายวิชา ของรายวิชาที่เคยศึกษา กับรายวิชาในหลักสูตรปัจจุบันที่ต้องการเทียบโอน

ส่งเอกสารได้ที่ jaraya7719@hotmail.com