เปลี่ยนภาษา:  English

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณธรรม สู่ความยั่งยืน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ที่ลึกซึ้งและการวิจัยที่ทันสมัย เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล อีกทั้งยังมุ่งสร้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์และจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม พร้อมทั้งผลักดันความยั่งยืนในการพัฒนา

Educational Philosophy of the Faculty of Science and Technology, Thammasat University

“Innovating with Integrity for Sustainable Futures”

The Faculty of Science and Technology is dedicated to advancing deep knowledge and cutting-edge research to create innovations that meet societal needs. We aim to produce graduates who are ethical, responsible, and capable of critical thinking and rational decision-making. Our mission is to develop leaders in science and technology who are creative, public spirited, and committed to promoting equality and sustainability in development.