รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. พร้อมทีมบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อร่วมเจรจาสร้างความร่วมมือภายใต้หัวข้อ Research Collaboration

13 ก.พ. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

ความร่วมมือภายใต้หัวข้อ Research Collaboration ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 อธิการบดี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ พร้อมทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อร่วมเจรจาสร้างความร่วมมือภายใต้หัวข้อ Research Collaboration ร่วมกับ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทีมบริหารมหาวิทยาลัย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันไปสู่ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันด้านวิจัยและนวัตกรรมของทั้งสองสถาบัน

ในช่วงบ่ายอธิการบดี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ พร้อมทีมบริหารจาก 3 คณะ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือ และนำมาต่อยอดการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

.