เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศหรือปริญญาตรี สาขาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
3. สำหรับผู้ที่ได้รับเข้าศึกษาและยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยไม่นับหน่วยกิต

เงื่อนไขอื่นๆ ในการสมัครสอบและการสอบ
ในการยื่นใบสมัคร มหาวิทยาลัยจะยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 5 จริง ก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่าผู้สอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

 

จำนวนหน่วยกิต:

แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
1.1 บังคับรวม 3 หน่วยกิต
1.2 บังคับเลือก 12 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิน 190,000 บาท

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
เจนจิรา ไทรนิ่มนวล
อีเมล : janjira25@staff.tu.ac.th
เบอร์โทร : 0-2564-4440-59 ต่อ 2715 ต่อ 105
http://www.cs.tu.ac.th/graduate.php

คำอธิบายหลักสูตร

1. ระบบการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีหนึ่งๆ เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคับคือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ ตามความเหมาะสม
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.หรือเป็นไปตามการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 2. หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศหรือปริญญาตรีสาขาอื่นซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 3. สาหรับผู้ที่ได้รับเข้าศึกษาและยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ คณะกรรมการโครงการฯ อาจพิจารณาให้ผู้เข้าศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยไม่นับหน่วยกิต
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 1. ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 2. ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีอาจมีพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเนื่องจากตาราเอกสารและข้อสอบบางวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษ
2.3 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมหากพื้นฐานไม่เพียงพอ โครงการจะจัดตารางช่วงเวลาในวันอาทิตย์บ่ายและกาหนดให้เป็นช่วงเวลาที่ไว้สอนเนื้อหาบางอย่างเพิ่มเติม นอกจากนั้นนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาจาเป็นต้องศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยในภาคการศึกษาแรก และศึกษาวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก และสอบให้ได้ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดก่อนสาเร็จการศึกษา
2.4 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 25 คน

หัวข้องานวิจัย

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
กลุ่ม 1 อาชีพในสายวิชาการและการวิจัย
1 นักวิจัย
2 นักวิชาการ
3 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
กลุ่ม 2 อาชีพเกี่ยวกับการดูแลระบบและเครือข่าย
4 ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
5 ผู้ดูแลระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
6 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
กลุ่ม 3 อาชีพการเป็นนักวิเคราะห์และผู้ให้คำปรึกษา
7 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
8 สถาปนิกซอฟต์แวร์
9 ผู้ให้คำปรึกษาระบบงาน
กลุ่ม 4 อาชีพการเป็นนักพัฒนาโปรแกรม
10 ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
11 นักพัฒนาเว็บไซต์
12 นักพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บ
กลุ่ม 5 อาชีพในสาขางานบันเทิง
13 นักพัฒนาเกม
14 แอนิเมเตอร์
กลุ่ม 6 อาชีพประกอบวิสาหกิจอิสระ
15 ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
16 ผู้ประกอบธุรกิจบริการติดตั้งระบบ
17 ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาเนื้อหาบนอุปกรณ์พกพา
18 ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ
กลุ่ม 7 อาชีพทางด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
19 วิศวกรความปลอดภัย
20 ผู้ให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ
กลุ่ม 8 อาชีพในการพัฒนาระบบอัจฉริยะแบบพกพา
21 ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์
22 ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัจริยะ
23 ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว

 

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

คำอธิบายหลักสูตร

คณิตศาสตร์การเงินเป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการเงิน โดยปกติจะเป็นการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดราคาและการวางแผนทางการเงิน

“คณิตศาสตร์ทางการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งเน้นสร้างรากฐานที่มั่นคงในคณิตศาสตร์ทางการเงินซึ่งนำไปสู่อาชีพในภาคการเงินหรือเพื่อการฝึกอบรมด้านคณิตศาสตร์ทางการเงินขั้นสูงสำหรับปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อน ” บนหลักวิชาทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่ง โดยมีวิชาหลักทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ พีชคณิตเชิงเส้น การวิเคราะห์คณิตศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลข พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน และมีวิชาด้านคณิตศาสตร์การเงิน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การบัญชีเบื้องต้น วิทยาการข้อมูลสำหรับคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คณิตศาสตร์การเงิน การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์

การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โปรแกรมสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมและการเงิน ความน่าจะเป็นและกระบวนการ
สโทแคสติกประยุกต์เบื้องต้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงิน กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงจำนวนเต็มและตัวแบบเครือข่าย ทฤษฎีเกม เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาบังคับที่ส่งเสริมและฝึกฝนทักษะด้านงานวิจัย ได้แก่รายโครงงานพิเศษ1-2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การทำงานจริงและสร้างความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำด้วยวิชาฝึกงาน และเพิ่มเติมความรู้ ข่าวสารที่ทันสมัยผ่านการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น โดยความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโอกาสการได้งานที่ดีหลังสำเร็จการศึกษา

การฝึกงานหรือสหกิจ

นักศึกษาสามารถฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสถาบันการศึกษา
ชั้นนำอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • ผู้แนะนำการลงทุน
 • ผู้วางแผนการลงทุน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • วาณิชธนากร
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • งานด้านการประกันภัย
 • นักลงทุนอิสระ
 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัยและนักวิชาการที่มีทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การเงินในองค์กร
Mathematics is the seed of successful innovation

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 40 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    133 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            97 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

 • ค่าหน่วยกิตละ 800 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษ 25,000 บาท
  (เฉพาะภาคการศึกษาแรกของทุกปี)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  098-561-8157
  khae@mathstat.sci.tu.ac.th

  http://math.sci.tu.ac.th
  Mathstat TU
 @mathstat_tu
 mathstat_tu
 Mathstat TU