เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ย 2.50

เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50  จะต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือด้านที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหน่วยกิต:

 1. วิชาบังคับ 9  หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับตามหมวดวิชา 9  หน่วยกิต
 3. วิชาเลือก 6  หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

19,600  บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทร 02-564-4440-79 ต่อ 2550 หรือ 2558
 • อีเมลสำหรับติดต่อสาขา malee_c@hotmail.com

คำอธิบายหลักสูตร

ประเทศไทยเป็นครัวของโลกที่สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นที่ยอมรับตลอดมา การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้องใช้เทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการเชิงลึกที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ยั่งยืนในระดับสากล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดการเรียนการสอนเป็น 4 หมวดวิชาตามความต้องการของผู้เรียนได้แก่ หมวดการแปรรูปอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร เคมีอาหาร และ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตามสายงานกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และยังมีวิชาเลือกอีก 28 วิชา ให้นักศึกษาเลือกเรียน นอกจากนี้หลักสูตรได้วางช่องทางให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์อื่นๆ สามารถเข้าเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ เพื่อไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ

สาขาวิชาฯ มีอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย เช่น HPP, Water spray retort, Spray dryer, NIR Spectroscopy และคณาจารย์ 15 ท่าน ที่พร้อมส่งเสริมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนักศึกษาสนใจได้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีความพร้อมในห้องปฏิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้นแบบ เครื่องมือแปรรูปอาหาร และ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางด้านต่างๆ รวมถึงศูนย์ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส นอกจากนี้ยังมีการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและอุตสาหกรรม เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และยังมีการทำวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น Anhui Agricultural University (AHAU) ประเทศจีน

 

หัวข้องานวิจัย

– การเสียสภาพธรรมชาติและการเกิด เจลของโปรตีนปลา
– สารต้านอนุมูลอิสระในอาหาร
– โปรตีนไฮโดรไลเสท
– การสกัดและทำบริสุทธิ์อินูลิน
– สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
– สารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์จากธรรมชาติ
– อาหารในรีทอรทเพาซ์
– อาหารสร้างเสริมสุขภาพ
– อาหารจากธัญชาติ
– อาหารจากเนื้อปลาบด
– ผลิตภัณฑ์อาหารอิมัลชัน
– ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
– ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากการหมักดอง
– ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน
– บรรจุภัณฑ์อาหาร
– การทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางประสาทสัมผัส

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 1. อาจารย์ และนักวิจัย
 2. นักวิเคราะห์อาหาร
 3. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 4. นักการตลาดและฝ่ายขาย
 5. พนักงานฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
 6. พนักงานฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
 7. พนักงานในหน่วยงานกำหนดมาตรฐานอาหาร

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

คำอธิบายหลักสูตร

ประเทศไทยเป็นครัวของโลกที่สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นที่ยอมรับตลอดมา การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้องใช้เทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการเชิงลึกที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ยั่งยืนในระดับสากล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้จัดการเรียนการสอนเป็น 4 หมวดวิชาตามความต้องการของผู้เรียนได้แก่ หมวดการแปรรูปอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร เคมีอาหาร และ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตามสายงานกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และยังมีวิชาเลือกอีก 28 วิชา ให้นักศึกษาเลือกเรียน นอกจากนี้หลักสูตรได้วางช่องทางให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์อื่นๆ สามารถเข้าเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ เพื่อไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ

สาขาวิชาฯ มีอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย เช่น HPP, Water spray retort, Spray dryer, NIR Spectroscopy และคณาจารย์ 15 ท่าน ที่พร้อมส่งเสริมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อนักศึกษาสนใจได้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีความพร้อมในห้องปฏิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้นแบบ เครื่องมือแปรรูปอาหาร และ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพทางด้านต่างๆ รวมถึงศูนย์ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส นอกจากนี้ยังมีการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและอุตสาหกรรม เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และยังมีการทำวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น Anhui Agricultural University (AHAU) ประเทศจีน

 

หัวข้องานวิจัย

– การเสียสภาพธรรมชาติและการเกิด เจลของโปรตีนปลา
– สารต้านอนุมูลอิสระในอาหาร
– โปรตีนไฮโดรไลเสท
– การสกัดและทำบริสุทธิ์อินูลิน
– สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
– สารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์จากธรรมชาติ
– อาหารในรีทอรทเพาซ์
– อาหารสร้างเสริมสุขภาพ
– อาหารจากธัญชาติ
– อาหารจากเนื้อปลาบด
– ผลิตภัณฑ์อาหารอิมัลชัน
– ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
– ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากการหมักดอง
– ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน
– บรรจุภัณฑ์อาหาร
– การทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารทางประสาทสัมผัส

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 1. อาจารย์ และนักวิจัย
 2. นักวิเคราะห์อาหาร
 3. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 4. นักการตลาดและฝ่ายขาย
 5. พนักงานฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
 6. พนักงานฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
 7. พนักงานในหน่วยงานกำหนดมาตรฐานอาหาร

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค 
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ย 2.50

เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50  จะต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือด้านที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหน่วยกิต:

 1. วิชาบังคับ 9  หน่วยกิต
 2. วิชาบังคับตามหมวดวิชา 9  หน่วยกิต
 3. วิชาเลือก 6  หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนต่อภาคการศึกษา:

19,600  บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทร 02-564-4440-79 ต่อ 2550 หรือ 2558
 • อีเมลสำหรับติดต่อสาขา malee_c@hotmail.com