หน่วยวิจัยด้านสถิติเชิงทฤษฎีและคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านสถิติเชิงทฤษฎีและคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

(1)ผศ. ดร.มณฑิรา ดวงสาพล