หน่วยวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : ดร.จีราพัสฐ์ สีแจ่ม

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย

(1) ดร.เกวลิน อินทนนท์