เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องฆ้าเชื้อระบบ UHT/HTST ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต

1 ก.ย. 2022 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง