เปลี่ยนภาษา:  English

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 แจ้งข้อมูล

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 แจ้งข้อมูล

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์
นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถแจ้งข้อมูลที่
** https://refund.sci.tu.ac.th ** (ระบบเปิดรับข้อมูลถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563)

—————————————————————
นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมฯ ต้องเป็นไปตาม 4 กรณี ดังนี้
1. นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562
2. นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน)
3. นักศึกษาลาพักการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยชำระเงินค่าจดทะเบียนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562
4. นักศึกษาลาออกระหว่างภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยไม่ขอคืนเงิน
*ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องไม่ได้จดทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563*

—————————————————————
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ สาขา/หลักสูตร/โครงการ ของนักศึกษา
หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

—————————————————————
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19