แนะนำ 2 สาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม น่าเรียนในปี 2021

8 ต.ค. 2021 | Blog

แนะนำ 2 สาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม น่าเรียนในปี 2021

เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการและการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน สร้างทักษะให้สามารถตอบสนองต่อความความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

#เรียนอะไรนำความรู้ ด้านโยธาและผังเมือง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบการเกษตรและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

#ทำงานอะไรทำงานในหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคราชการ ที่ระบุความต้องการบุคลากร ที่สอดคล้องกับความรู้และทักษะ ใน 4 ด้าน คือ

-หมวดวิชาโยธาและผังเมือง

-หมวดวิชาการจัดการพลังงาน

-หมวดวิชาภูมิสารสนเทศ (รีโมทเซนซิง, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่)

-หมวดวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2So3Tnz

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

#เรียนอะไรเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ เสียง และ ความสั่นสะเทือน การจัดการขยะ การจัดการสารพิษ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์

#ทำงานอะไรทำงานในหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคราชการ

-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรืออาจารย์ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

-นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

-พนักงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

-ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

-ลูกจ้างตามสถานประกอบการ เช่น ผู้แทนขายอุปกรณ์และสารเคมีทางด้านวิทยาศาสตร์

-อาชีพอิสระดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3v2tXlv

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU