ไขข้อสงสัยวิทยาการประกันภัย เรียนเกี่ยวกับอะไร

7 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

สาขาวิทยาการประกันภัย หรือ Actuarial Science จะเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  สำหรับที่หลักสูตรที่ธรรมศาสตร์จะดำเนินการสอนเกี่ยวกับ แคลคูลัส สถิติสำหรับวิทยาการประกันภัย ความน่าจะเป็นคณิตสถิติศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสตร์ประกันภัย การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การบัญชีการเงินสำหรับวิทยาการประกันภัย กฎหมายประกันภัยและวิธีปฏิบัติ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์สำหรับการประกันชีวิต คณิตศาสตร์สำหรับการประกันวินาศภัย การวิเคราะห์ การถดถอยและอนุกรมเวลา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจประกันภัย สัมมนา โครงงานพิเศษ หลักพื้นฐานการตลาด ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจประกันภัย คณิตศาสตร์การลงทุนสำหรับวิทยาการประกันภัย ตัวแบบการอยู่รอดเบื้องต้น การจำลองแบบมอนติคาร์โลเบื้องต้น การแจกแจงความสูญเสียและทฤษฎีความน่าเชื่อถือเบื้องต้น ทฤษฎีความเสี่ยงเชิงประกันภัยเบื้องต้น การวิเคราะห์การตัดสินใจทางสถิติเบื้องต้น กระบวนการสโทแคสติก เบื้องต้น

ตัวอย่างงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เมื่อเรียนจบกลักสูตร วิทยาการประกันภัย เช่น บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง รับลูกค้าที่ทำประกันภัยอุบัติเหตุไว้จำนวนมาก และ เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง หน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)  จะต้อง คาดการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจัดทำเงินทุนสำรอง ให้เหมาะสมต่อการจ่ายเงินเคลมให้แก่ลูกค้าในแต่ละเดือนหรือ คิดค้นผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์แบบใหม่ๆ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะต้อง คำนวณเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม และคำนวณโอกาสที่ผลิตภัณฑ์นี้ จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท เป็นต้น 

ศาสตร์ประกันภัยที่เรียนมาจึงต้องใช้ความแม่นยำทั้งการเรียนและการทำงาน โดยคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเรียน จะต้องต้องมีความถนัดในการคำนวณ เพราะต้องเรียนทั้งสถิติและคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเอาไปประยุกต์เป็นหลักด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย มีความละเอียดรอบคอบ มีความซื่อสัตย์และยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในวงการธุรกิจอย่างใกล้ชิดอีกด้วย 

หากใครสนใจที่จะเรียนศาสตร์ประกันภัยที่ธรรมศาสตร์ ต้องที่คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sci.tu.ac.th/actuarial-th/