ท่านบุญชู ตรีทอง ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นศ. คณะวิทย์ฯ มธ.ลำปาง

13 Mar 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 11 มี.ค. 63 เวลา ท่านบุญชู ตรีทอง ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2 / 2652 โดยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,003,500 บาท ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอขอบพระคุณท่านบุญชู ตรีทอง เป็นอย่างสูงที่ได้เสียสละเวลาเดินทางมามอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี และขอขอบพระคุณที่ท่านบุญชู ตรีทอง ได้กล่าวให้โอวาท และความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาตนเองและในการปฏิบัติงาน ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี