ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย รศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

8 Jan 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย รศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563โดยเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนมากที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor ทั้งสิ้น 14 ผลงานวิจัย

ทั้งนี้ สามารถดูประกาศได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้

https://research.tu.ac.th/uploads/research_admin/pdf/award/researcher_day_award/Citation%20Researcher%20Day%20Award%2063.pdf