ช่องทางการติดตามการเรียนการสอนรายวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

19 Jan 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

รายวิชาเรียนออนไลน์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

1.AT337
ห้องเรียนออนไลน์

2.AT439
ห้องเรียนออนไลน์

3.AT306
https://forms.gle/eUTwrQQSwRdod59d7

4.AT 307
ห้องเรียนออนไลน์

5.AT 479
ห้องเรียนออนไลน์

6.AT 386
ห้องเรียนออนไลน์

7. AT408
ห้องเรียนออนไลน์

8.AT207  เรียน พ 13.30-16.30
ห้องเรียนออนไลน์

9.AT376
code: az5rxx6
ห้องเรียนออนไลน์