ศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คว้ารางวัลชมเชย ในงานประกวดแข่งขันนวัตกรรมประกันภัยระดับชาติ ปีที่ 2

1 Feb 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

ศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชมเชย (Top 5) ในงานประกวดแข่งขันนวัตกรรมประกันภัยระดับชาติ ปีที่ 2 OIC Innovation Award 2020 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)

1. นางสาวเชษฐ์สุดา หมื่นศรี
2. นางสาวณิศศา สงวนศักดิ์มั่น
3. นางสาวรวิกานต์ ตั้งศรีไพโรจน์
4. นายกันตวิชญ์ เกิดขำ

ทีม Voyage: The journey base travel insurance
โดยปีที่ผ่านมา คว้ารางวัลชนะเลิศรุ่นนิสิตนักศึกษา ในงานประกวดแข่งขันนวัตกรรมประกันภัยระดับชาติ ปีที่ 1 OIC Innovation Award 2019

***ปัจจุบันทำงานในส่วนงานนวัตกรรมประกันภัย InsurTech บริษัททิพยประกันภัย