การจำลองโครงสร้างคาร์บอนนาโนทิว

22 Feb 2021 | Fundamental Science, งานวิจัยคณะฯ

งานวิจัยเรื่อง Dissipative Particle Dynamics Study of SWCNT Reinforced Natural Rubber Composite System: An Important Role of Self‐Avoiding Model on Mechanical Properties โดย รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย หัวหน้าหน่วยวิจัยเคมีเชิงคำนวณ สาขาวิชาเคมีซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS และได้รับการคัดเลือกให้ลงปกหน้าของวารสาร Macromolecule Theory and Simulationsปี 2018, Volume 27 แสดงการจำลองโครงสร้างคาร์บอนนาโนทิว ซึ่ง cross-linking กับ polyisoprene โดยใช้การประมวลผลจากคอมพิวเตอร์