การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุภาคโปรตีนขนาดเล็กในกลุ่ม Cysteine Knot Microprotein

22 Feb 2021 | Fundamental Science, งานวิจัยคณะฯ

งานวิจัยพื้นฐานโดย รศ.ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐและนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ที่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเปลี่ยนขยะเป็นสารที่มีมูลค่าสูง คือคาร์บอนดอท ซึ่งใช้เป็นเซนเซอร์ในทางการแพทย์และตรวจวัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีคุณสมบัติในการเรืองแสง นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ใช้ประกอบการสร้าง superconductor เป็นต้น  ตีพิมพ์ใน ฐาน SCOPUS 10 ผลงาน รางวัลชนะเลิศ ideal proposalในงาน PTTGC INNOVATION Challenge 2016 และ “Carbon Dots: They are 50 Times More Expensive Than Gold” ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ