การสังเคราะห์และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุภาคโปรตีนขนาดเล็กในกลุ่ม Cysteine Knot Microprotein

22 Feb 2021 | Fundamental Science, งานวิจัยคณะฯ

ดร. ภานุมาศ ทองอยู่ อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการสังเคราะห์ MCoTIscyclotide ทั้งที่เป็นแบบที่สามารถพบได้ในธรรมชาติและอนุพันธ์โดยใช้วิธีที่พัฒนาขึ้น 2 วิธีทั้งที่เป็นแบบเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ที่เรียกว่า thia-zip native chemical ligation และแบบชีวเคมี