การเก็บเกี่ยวเซลล์สาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8236 โดยใช้คอมโพสิตของอนุภาคแม่เหล็กและแป้งมันสำปะหลังประจุบวก

22 Feb 2021 | งานวิจัยคณะฯ, วิทยานิพนธ์ดีเด่น

นางสาวกานต์ธิดา แจ้งยุบล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

Link : http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:89862