ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ นักวิจัยรางวัลระดับโลก กับผลงาน “ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ (Fixed point theory and applications)

22 Feb 2021 | Fundamental Science, งานวิจัยคณะฯ

ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ กับผลงานวิจัยโดดเด่นในหัวข้อ “ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ (Fixed point theory and applications)” ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะฯ ปี พ.ศ. 2557 เป็นนักคณิตศาสตร์ของประเทศไทยเพียงท่านเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “The World’s Most Influential Scientific Minds 2015” จาก ทอมสัน รอยเตอร์ส (Thomson Reuters)