คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี

1 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตร และมอบโล่รางวัลแก่ครูดีเด่น บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีมอบโล่รางวัล

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้อง นันทนาการ อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/sqmMzgoz64Et11tk8

ศิษ์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 10 ท่าน

 1. นางสาวปิยนุช ศรชัย ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 2. ว่าที่ร้อยตรี รักพงษ์ วงศ์รอด ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
 3. ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 5. นายนรพนธ์ วิเชียรสาร ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
 6. นายญาณวิทย์ รักษ์ศรี ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 7. นายพีรศุทธิ์ บัณฑราภิวัฒน์ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาเคมี
 8. นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 9. นายคณาวุทธ์ หมัดหมัน ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาฟิสิกส์
 10. นายจุติพงษ์ พุ่มวิเศษ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ครูดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 ท่าน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา ครูดีเด่น ประจำปี 2563

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 ท่าน

12. นางสาวพิสมัย โพธิ์ศรี บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
13. นางพรทิพย์ บุญมาก บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563