ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

2 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ท่านบุญชู ตรีทอง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฏหมาย, อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง, ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง โดยมี รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน

ภายในพิธีมอบทุน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีพลิกโลก กับประเด็นทางกฎหมาย และจริยธรรม” (Disruptive Technology – Law and Ethical Concerns)

โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากท่านบุญชู ตรีทอง ในปีการศึกษา 2563 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 30 คน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 669,000 บาท เกรดเฉลี่ยสูงสุด ที่ 3.79 แบ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 9 คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 200,700 บาทนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 133,800 บาทนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 13 คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 289,900 บาทนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน ได้รับทุนรวมเป็นเงิน 44,600 บาท

อีกทั้งในงานนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ยังได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน การได้รับรางวัลทางวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และงานบริการสังคม ประจำปีการศึกษา 2563 อีกด้วย