ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้ง ตำแหน่งทางวิชาการ

27 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่ อ.ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์