การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

27 May 2021 | ข่าวทั่วไป

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการแจ้งจบการศึกษาดังนี้

📌แจ้งขอจบการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th ภายในวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564

📌ส่งแบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรภายในวันที่ 4-25 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างหลักสูตร https://sci.tu.ac.th/academic-scitu-th/

ส่งใบกระจายโครงสร้าง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf02N2P2Be…/viewform….