รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 May 2021 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. จำนวน 20,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลยี อ.ดร.รัฐดา จันทร์กลั่น หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้รับทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้อง S-205 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาจำนวนนี้จะนำไปให้นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 ทุน และนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ จำนวน 1 ทุน