คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564

31 May 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป
สามารถสาขาวิชาเคมี

2.รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ