การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพังแหร Trema orientalis (Linn.) Blume วงศ์กัญชา (Cannabaceae) ที่มีฤทธิ์ต่อแบคทีเรียดื้อยาสาเหตุโรคติดเชื้อในประเทศไทย

21 Jul 2021 | Science Research Forum