ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งถ่ายสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า สู่เซลล์ ล์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอินทรีย์

17 Nov 2021 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง