ข่าวทุนวิจัยภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. ประกาศรายละเอียดทุนและรางวัลด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. ประกาศรายละเอียดทุนและรางวัลด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ขอแนะนำทุนประเภทใหม่ “ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher)” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูประกาศเปิดรับสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัย (ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอได้ที่ คลิกที่นี่) จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณเนตรนภัส  จันทร์พ่วง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนวิจัยวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูประกาศเปิดรับสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัย (ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอได้ที่ คลิกที่นี่) จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณเนตรนภัส  จันทร์พ่วง หรือ คุณรุจิพรรณ์  จินดาธรรม งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนวิจัยทั่วไป ปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถดูประกาศเปิดรับสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัย (ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอได้ที่ คลิกที่นี่) จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณเนตรนภัส  จันทร์พ่วง หรือ คุณรุจิพรรณ์  จินดาธรรม งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะฯ ทุกท่าน ที่ได้รับการสนับสนุนข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ได้รับการสนับสนุนข้อเสนอการวิจัย  ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทนที่ได้รับการจัดสรร ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศของหน่วยวิจัยประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทนที่ได้รับการจัดสรร ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศของหน่วยวิจัยวิจัยประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 ดังต่อไปนี้ คณจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast...